Fundació Universitària d'Investigació Arqueològica L'Alcúdia

 Español - Valencià - English
 

::inici  > Projectes  > Investigació arqueològica

Projectes

Investigació arqueològica

La creació de la Fundació Universitària d'Investigació Arqueològica l'Alcúdia ha recollit el llegat dels treballs que s'estaven duent a terme a l'Alcúdia. Al mateix temps, la Fundació es proposa adaptar les intervencions en el jaciment a les necessitats de conservació de les estructures existents o respondre a preguntes d'interés cultural o històric plantejades prèviament. Els projectes actualment en funcionament són els següents:

Termes orientals

Mosaic de les termes orientals.

Al llarg dels anys 90 es va excavar, al límit oriental del jaciment, un conjunt termal de grans dimensions. D'aquest conjunt hem de destacar una àmplia superfície descoberta, amb pòrtic a un dels costats, al centre del qual s'ubica una natatio en molt bon estat de conservació. A aquesta sala s'accedeix per una escalinata de rajola que connecta amb un vestíbul pavimentat amb un mosaic policrom. Hi ha també dependències de menor grandària interpretades com a tepidarium, caldarium, excusats i vestidor. La cronologia de l'edifici és del segle I d.n.e., i les seues instal·lacions estan en ús fins a l'antiguitat tardana.

Termes orientals.

En l'actualitat el projecte està aturat, a l'espera de realitzar la memòria científica corresponent i poder cobrir tot l'espai que ocupa. Per aquest motiu, haurien de reprendre's les excavacions, amb la finalitat d'adaptar la superfície, consolidar els perfils, etc.

El projecte de cobriment ha estat una iniciativa de la Diputació Provincial d'Alacant (que forma part del patronatge de la Fundació), i l'encarregat de materialitzar-lo és D. Rafael Pérez Jiménez, cap de l'Àrea d'Arquitectura i Conservació d'aquesta institució.

Termes occidentals

Termes occidentals.

Conjunt monumental ubicat a la zona d'accés al jaciment. Actualment es visible la façana de més de 60 m de llarg que delimita l'edifici per l'oest.

A la bibliografia tradicional aquest conjunt s'havia interpretat com una muralla de cronologia tardana, però els resultats de les recents intervencions portades a terme indiquen que es tracta del mur exterior d'un gran complex termal.

Plànol de les termes occidentals.

A la plataforma superior s'han exhumat restes d'una natatio, un paviment de caementicium i part d' un specus. Aquests elements se sumen als descoberts el 1890 per D. Pedro Ibarra: sales identificades amb un caldarium i un tepidarium, actualment cobertes per les terres.

L'edifici es va construir sobre estructures més antigues a l'últim terç del segle I d.n.e., i hi ha evidències de la seua utilització almenys fins a l'antiguitat tardana.


Muralla occidental

Muralla occidental.

El projecte d'intervenció a la muralla occidental, lligat estretament a l'anterior, s'ha dut a terme com a conseqüència de la construcció d'un nou Museu i Centre d'Interpretació a l'entrada del jaciment. Està patrocinat per la Diputació Provincial d'Alacant, en el marc del conveni entre la Fundació Marq i la Fundació l'Alcúdia.

S'ha netejat del talús occidental del jaciment, que ha posat al descobert l'existència d'una muralla amb basament de maçoneria i part superior d'atovó, i que ha estat datada al segle I abans de la nostra era, malgrat que és possible que siga anterior. Un segle més tard, el conjunt ja ha estat desmuntat en part, els seus materials reaprofitats i damunt seu s'han començat a dipositar abocaments d'enderrocs en els quals apareixen enterrats alguns nens petits.

És especialment interessant el fet de documentar que, a mitjan segle I de la nostra era, el desmuntatge de la muralla coincideix, a la seua part nord, amb la construcció de la plataforma per a assentar l'edifici termal, que d'aquesta manera guanya terreny sobre els límits determinats per la muralla.

Per aquest motiu es van fer algunes intervencions que comportaren ulteriors alteracions en l'entorn de l'antiga muralla, com la construcció d'una canalització subterrània que evacuava les aigües residuals de les termes cap al sistema principal de la ciutat.

 
  • Universitat d'Alacant
  • Diputació Provincial d'Alacant
  • Ajuntament d'Elx
  • Generalitat Valenciana: Conselleria de cultura, educació i esport
  • Fundación CajaMurcia
© Fundació Universitària d'Investigació Arqueològica l'Alcúdia
 
Pàgina mantinguda pel Taller Digital de la Universitat d'Alacant